DERNEĞİN ADI :

Madde 1 : Derneğin adı Genç Sigortacılar Derneğidir. Kısa ismi GESİD olarak kullanılır.

DERNEĞİN MERKEZİ :

Madde 2 : Derneğin merkezi İSTANBUL ilidir.

Madde 3 : Dernek Şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ:

DERNEĞİN AMACI :

Madde 4 : Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak,

 a) Türkiye’de sigortacılığın gelişmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda yetkili kişi ve     kuruluşların bilgilerine başvurmak,

b) İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak,

c) Genç sigortacıların yöneticilik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek,

d) Genç sigortacıların toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak,

e) Sigortacılık sektörünün bir bütün olarak çağdaşlaşmasını ve verimliliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,

f) Üyeleri arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel dayanışma sağlamaktır.

 DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI:

 Madde 5 : Dernek yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi konusunda gerekli toplantı ve gösteriler, geziler, sergiler düzenleyebilir. Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir; arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim semineri, plan ve proje yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal faaliyetler düzenleyebilir, üyelerinden aidat alır, gerek üyelerinden ve gerekse üyeleri dışından bağış ve yardım kabul edebilir.

Taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, bunlar üzerinde her türlü ticari ve hukuki faaliyette bulunabilir. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek yolunda çalışmalarda bulunmak üzere gerekli kurulları oluşturabilir, gerekirse özdeş amaçla kurulmuş veya kurulacak üst kuruluşlara katılabilir.

 DERNEK KURUCULARI : ,

 Madde 6 : Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

 ÜYELİK:

Madde 7 : Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler. Derneğe üye olacakların medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, 2098 numaralı Dernekler Yasasının 4. ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. (Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz). Derneğe üye olmak için; Sigortacılık sektöründe veya sektörle ilgili bir alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve en az iki faal üyenin ilgili Yönetim Kuruluna yazılı takdimde bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu görüşür. Yönetim Kurulu Toplantı sayısının en az 3/4'ü tarafından başvurusu uygun görülen adaya durum yazı ile bildirilerek Giriş ve Yıllık Ödentinin yapılması istenir. Ancak Giriş Ödentisinin yapılmasıyla üyelik kesinleşir. Üyelik talebi Yönetim kurulunda reddedilmişse, durum adayı takdim eden üyelere yazı ile bildirilir. Reddedilen bir başvuru ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra 2 üyenin talebi ile yeniden yukarıda belirlenen usule göre yinelenebilir.

 Derneğe fahri üye alınabilir. Fahri üyelik şartları, Yönetim Kurulu'nca yapılacak bir yönetmelikle saptanır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 8 : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Bunun için, arzularını Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri lazımdır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 9 : Aşağıdaki durumlarda üye, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

1.  Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,

2.  Derneğin amacına ve bunların uygulamasıyla ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan kararlara uymamak

3.  Genel ahlaka ve aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,

4.  Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde ödemede bulunmamak,

Üyelik kaydı, Yönetim Kurulu’nun en az 3 üyesinin önermesi kaydıyla yine aynı Kurul’ca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu'nun üyeye üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu'na hitaben bir dilekçe ile yapılır. İtiraz İlk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 10 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11 : Derneğin aşağıdaki organları vardır:

§          Merkez Genel Kurul

§          Merkez Yönetim Kurulu

§          Merkez Denetleme Kurulu

§            Şubeler

 

DERNEK GENEL KURULU’NUN ŞEKLİ VE TOPLAMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 12 : Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan Merkez üyelerinden ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

Madde 13 : Şubelerin Genel Kurulu, iki yılda bir Ekim ayında, Merkez Genel Kurulu, iki yılda bir Kasım ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya, Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyeleriden 1/5’nin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyelerinin arasından 3 kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞIRI USULÜ

Madde 14 : Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeleri gösterir liste üzerinden yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtir ve mahalli bir gazeteye verilen bir ilan suretiyle toplantıya çağırlır. Bu toplantıda çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri de gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilir. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkü amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 15 : Merkez Genel Kurul toplantısı Dernek Merkezinin bulunduğu ilde, şube Genel Kurul toplantıları ise, şubelerin bulundukları illerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 16 : Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 17 : Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkü amirliğine belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya girmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 18 : Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddelerg örüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MERKEZ GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19 : Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yetkili ve en üst organıdır. Aşağıda yazılı hususlar Merkez Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

1.  Dernek Merkez organlarının seçilmesi,

2.  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi,

4.  Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçe ve programın görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5.  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

6.  Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7.  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

8.  Derneğin fesh edilmesi,

9.  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 20 : Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim Kurulu tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından fazlasını alan aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklik ve ilaveler için, Dernek Tüzüğü’nün 33 ve 34. maddelerinde öngörülen çoğunluk halleri saklıdır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİNİN NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde 21 : Merkez Yönetim Kurulu, 5 asıl ve 5 Yedek üye olarak Merkez Genel Kurulunca iki yıllık görev süresi için gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde, ilgili yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek; icra kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek,

2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

3. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü haline bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

4. Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak,

5. Üye olmak isteyenlerin bu isteklerini sonuçlandırmak, üyelikten çıkarılması gereken üyeleri 9. madde uyarınca üyelikten çıkarmak,

6. Derneğin faaliyeti için gerekli gördüğü sayıda ücretli personeli istihdam etmek veya işten çıkarmak, personelin ücret, tazminat ve haklarını tesbit etmek,

7. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve tatbik etmek,

8. Derneğin gereksinimi olan menkulleri almaktır.

9.  Şubenin üç aylık raporlarını incelemek ve Merkez Genel Kurul'a Şube faaliyetleri ile ilgili olarak öneri götürmek.

 

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir yazman, bir sayman seçer. Yönetim Kurulu tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Madde 21-A: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

1) Başkan olmadığı takdirde, başkan yardımcısı derneği temsil eder ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün katılacağı toplantılarda seçilir. Yönetim Kurulu dilerse yapacağı toplantı ile kendi arasında görev dağılımı yapabilir, ve derneğin, tüzükte belirtilen esaslar doğrultusunda dışa karşı nasıl ve ne şekilde temsil ve ilzam edileceğini belirler. Sayman derneğin hesaplarını tutar, kıymetini korur. Yazman, derneğin yazışmalarını yönetir. Görevliler özürlü olarak bulunmadığı zaman, Başkan üyelerden birini özürlü üyenin işini yapmakla görevlendirir.

 

2) Yazışmalara ilişkin belgeler, Başkan veya Başkan yardımcısı ile Yazman veya vekili tarafından birlikte imzalanır. Zorunlu hallerde Başkanın yazılı talimatıyla, herhangi iki üye de yazıları imzalıyabilir. Tahsilat belgeleri dışında kalan, hesap işleriyle ilgili bütün belgeler Başkan veya Başkan yardımcısı ile Sayman veya vekili tarafından imzalanır. Dernek gelirlerinin tahsiline ait alındı belgeleri; derneğin mühürü veya kaşesi altında, Yönetim Kurulu’nca alınan ve en büyük mülki amirce tescil edilen kararda belirtilen gelirleri toplamaya yetkili Sayman veya diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanabilir.

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 22 : Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

MERKEZ DENETLEME KURULU

Madde 23 : Merkez Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Merkez Denetleme Kurulu'nun Görevleri:

1.  Merkez Yönetim Kurulunun gelir-gider ve belgelerini inceler ve kararlara uygunluğunu kontrol eder. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Merkez Genel Kurul'una sunar.

2.  İncelemeleri 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar.

3.  Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

BAŞKA ORGANLAR

Madde 24 : Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ŞUBELER

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 24A:     Dernek, Merkez Genel Kurulu kararı ile, gerekli görülen yerde 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak şube açabilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 24B:     Genel Kurul

                        Yönetim Kurulu

                        Denetleme Kurulu

 

ŞUBELERİN ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24C:     ŞUBE GENEL KURUL

Genel Kurul, Şube üyelerinden oluşur.

1. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu'nu seçer.

2.  Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu raporlarını inceler ve Şube Yönetim Kurulu'nu aklar.

3. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve programını görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul eder.

4. Gereken taşınmaz malların alımı için Şube Yönetim Kurulu'na yetki verir.

5. Şubeler Dernek Tüzüğüne aykırı çalışmalarda bulunamazlar.

6. Şube Genel Kurulu için, Merkez Genel Kurul toplanma ve çalışma usulleri uygulanır.

Madde 24D:     ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Genel kurulunca seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde, ilgili yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Şube Yönetim Kurulu kendi içinden bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Yazman ve bir sayman Seçer. Görev ve yetkilerin kullanımında, Merkez Yönetim Kurulu usülleri uygulanır.

Şube Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

1.  Şubeyi temsil eder.

2.  Kurulduğu yerde Dernek amaçlarını gerçekleştirir.

3. Şubenin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yaparak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurul'a sunar.

4. Dernek Tüzüğü doğrultusunda, Merkez ve Şube Genel Kurul kararlarını uygular.

5. Kendisine yapılan üyelik başvurularını değerlendirir ve sonuçlandırır. 9. madde uyarınca üyelikten çıkarılma konularını değerlendirir ve sonuçlandırır.

6. Şubenin faaliyetleri için gerekli gördüğü sayıda ücretli personeli istihdam eder veya içten çıkarır. Personelin ücret ve haklarını belirler.

7. Derneğin gereksinim duyduğu menkulleri alır.

8. Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelik ödentileri ile ilgili tutar ve ödeme koşullarını, kendi üyeleri için uygular.

9.     Her yıl, 1., 4., 7. ve 10. ay sonlarında Merkez Yönetim Kurulu'na faaliyetleri ve gelir-giderleri hakkında rapor verir.

Madde 24E:     ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Şube Denetleme Kurulu' nun Görevleri:

1.  Şube Yönetim kurulunun gelir-gider ve belgelerini inceler ve kararlara uygunluğunu kontrol eder. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Şube Genel Kurul' una sunar.

2. İncelemeleri 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar.

3. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

 

Madde 24F :    Şubeler Dernek Merkez Genel Kurul unda, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile temsil edilirler. Şube  Yönetim Kurulu Üyelerinin Merkez Genel Kurul' unda birer oy hakkı vardır.

Madde 24G:     Şubeler Dernek Tüzüğünün 26, 27 ve 28'inci maddelerini kapsayan Derneğin Gelirleri bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde gelir elde edebilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 25:  Merkez ve Şube Genel Kurul'larınca yapılan seçimleri izleyen 7 gün içinde Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin veya Şubesinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

ÜYELİK AİDATLARI

Madde 26 : Üyelik Giriş Ödentisi 25.000.000 T.L., Yıllık Üyelik Ödentisi 15.000.000,- T.L. dir. Bu tutarlar her yıl Kasım ayında ilan edilen DİE Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi oranında arttırılır ve bulunan tutar milyon bazında yuvarlanarak yeni ödentiler belirlenir. Ödentilerin ödeme şekilleri ile tarihlerinin belirlenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27 : Derneğin gelir kaynakları;

1. Üye aidatları

2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelir,

4. Bağışlar ve yardımlar,

5. Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı’nın iznini alması gerekir.

GİDERLER VE PARALARIN KORUNMASI

Madde 29 :  Tüm giderler Yönetim kurulu’nun kararı ile yapılır. Derneğin üyelerine karşı sorumluluklarını zamanında yerine getirebilmesi ve dışarıya karşı temsilinde aksamalara yol açmaması bakımından, belli nedenlerle alışkanlık haline getirilmiş harcamaları tek başına yapma yetkisi, bu konuda yapılacak harcamanın türü ve üst sınırı önceden Yönetim Kurulu kararıyla saptanmış olmak koşuluyla, üyelerin tümüne veya bir kısmına verilebilir.

Ancak, miktarı ne olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, önceden karar verilmemiş harcamalar, yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Her ödemenin harcama belgesine dayandırılması zorunludur.

Saymana, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktarda avans verilebilir. Derneğin tahsil ettiği paraların, Saymanın avans olarak üzerinde tutabileceği miktarın üstündeki kısmı Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bankalara en geç 3 gün içerisinde yatırılır. Yönetim Kurulu, tahsil edilen paraların devlete ait menkul kıymetlerle, bankaların yatırım fonlarına yatırabilir.

Dernek hesaplarından para almak ve çek keşide etmek, Başkan veya yardımcısı ile Sayman veya vekilinin ikili imzaları ile mümkündür.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 30 : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;

1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların kopyaları dosyalarda saklanır.

4. Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verdikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

6.  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

7.  Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

Bu defterlerin noterce tasdik olunması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 31 : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süre ile ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 aydır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek Yönetim Kurulu Kararı ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tecil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 32 : Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğü’ne göre hükmü getirelerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerini tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp, Genel Kurul’un onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Madde 33 : Olağan veya olağan üstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 34 : Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün     12. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurul’u tarafından yazı ile 5 gün içine mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, Derneğin mal varlığı Kızılay Kurumuna bırakılır. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜRK MEDENİ KANUNU UYGULAMASI

Madde 35 : Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanun’unun hükümleri uygulanır.